Вход:
» Влез
|
Регистрирай се  |  Забравена парола
|
Търсене в сайта:

Общи условия

OБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 1. One Click Media Group, регистриранa по фирмено дело №10004/2006 г. на СГС, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. България №60, ЕИК 175138692, ИН по ЗДДС BG175138692, е издател (наричана по-долу Издател) на съдържание на страници в интернет и е собственик на уеб сайтовете: MobileBulgaria.com, Novinite.com, Sofiaphotoagency.com, DotBulgaria.com, Iloveyou.bg, Уеp.bg, BBA.bg, Bulgariantourism.com, Bulgariantop.com, Programata.tv, Bulgariantop.com, PrinBulgaria.com, Kiselomliako.bg (наричани по-долу Сайтовете).

Чл. 2. При тълкуването и прилагането на настоящите Общи условия използваните по-долу термини и изрази ще имат следното значение:

Преамбюл

Уеб сайт/Сайт е обособено място в глобалната интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.

Потребител e всяко физическо лице, което ползва услугите, предоставяни от One Click Media Group.

Злоумишлени действия са действия или бездействия, нарушаващи интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, или предизвикване на инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по законодателството на друга страна.

Интернет страница по смисъла на настоящите Общи условия означава съставна и обособена част от уеб сайт.

Чл. 3. С отварянето на интернет страница, с изключение на тази с Общите условия, чрез натискане на електронна препратка от началната страница на уеб сайтовете на Издателя, Потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че желае да ползва услугите на сайта и че е запознат с настоящите Общи условия и се задължава да ги спазва.

II. ПРЕДМЕТ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 4. Kiselomliako.bg предоставя на Потребителите достъп до своите страници и до информацията и услугите, предлагани в тях, при стриктно спазване от страна на Потребителите на изискванията, посочени в настоящите Общи условия и допълнително посочените в съответните интернет страници на Kiselomliako.bg изисквания за конкретните услуги.

Чл. 5. Предоставянето на услуги и достъп до ресурсите не обхваща осигуряване на компютърно оборудване и свързаност за пренос на информационни пакети между Потребителя и интернет страницата, необходими за осъществяване на достъп до ресурсите на уеб сайта. Издателят не носи отговорност за каквито и да било смущения или технически проблеми, свързани с ползването на услугите, вследствие експлоатирането на компютърното оборудване от Потребителя (хардуерен или софтуерен проблем, проблем с интернет свързаност и др.).

III. ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 6. Настоящите Общи условия не се прилагат за отношенията между Потребителя и трети лица, с които Потребителят се е свързал, използвайки услугите на Kiselomliako.bg.

Чл. 7. Настоящите Общи условия влизат в сила от датата на тяхното публикуване и последната им актуализация.

IV. УСЛУГИ

Чл. 8. Сайтът Kiselomliako.bg предлага услугите в сайта „във вида, в който са“ и не носи отговорност по отношение на надеждността на тяхното функциониране, броя и вида на включените функционалности, условията за достъп до услугите, осигуряването на помощ и други параметри.

Чл. 9. Kiselomliako.bg не носи отговорност за щети, възникнали заради невъзможност да се използва част или цялата система поради технически причини, независимо от обстоятелствата, които са довели до това – технически проблеми, техническа профилактика, решения на мениджърския екип и др.

Чл. 10. Kiselomliako.bg не носи отговорност за непредоставяне на услугите при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа интернет и в предоставянето на услуги извън контрола на Сайта, както и при случай на нерегламентиран достъп или интервенция на трети лица във функционирането на информационната система или сървъра.

Чл. 11. Страните приемат, че Kiselomliako.bg не носи отговорност за непредоставянето на услугите или предоставянето им с влошено качество вследствие на извършвани тестове в Сайта с цел проверка на оборудване, връзки, мрежи и други, както и тестове, насочени към подобряване или оптимизиране на предоставяните услуги. В тези случаи Сайтът предварително уведомява писмено потребителите за възможното временно непредоставяне, съответно за влошеното качество на услугите.

Чл. 12. Kiselomliako.bg има право да променя дизайна, формата, технологията и услугите, които предоставя Сайтът, без предварително да известява Потребителите за това.

Чл. 13. Kiselomliako.bg има право по свое усмотрение да изтрие част от услугите, които предлага, или да ограничи достъпа до тях за всички или за определени Потребители.

Чл. 14. Kiselomliako.bg има право по своя преценка да изтрие и/или да закрие информацията на произволен Потребител без право на преразглеждане.

Чл. 15. Kiselomliako.bg има право да прилага всякакви санкции, свързани с услугите, които предоставя, ако е получил уведомление за нарушение в Сайта от упълномощените органи на българското законодателство или в случаите, когато Потребител наруши Общите условия за ползване на Сайта, вкл. тези, които се определят като Злоумишлени действия по чл. 2 по-горе.

Чл. 16. Kiselomliako.bg ще санкционира всеки Потребител и ще уведомява органите на реда за нарушаване на нормите на обществения морал и българското законодателство, включително публикуването на порнографски материали и снимки, обиди, нежелана реклама, нарушаване на авторското право и сродните му права, нарушаване на свободата и правата на личността, дискриминация, застрашаване на живота или здравето на потребителите на неговия Сайт.

Чл. 17. Kiselomliako.bg има право да отдава с цел продажба в Сайта си пространство на рекламодатели и да експонира, показва, изпраща, изпълнява, зарежда техни реклами и всякакви рекламни материали за собствени цели или за целите на клиентите, които обслужва.

Чл. 18. Отговорност за съдържанието на рекламните материали носят само и единствено рекламодателите, които според изискванията на Kiselomliako.bg следва да са изработени в съответствие със Закона за авторското право и сродните му права, Закона за защита на конкуренцията, Закона за защита на потребителя и правилата за търговия и останалото приложимо законодателство.

Чл. 19. Издателят си запазва правото да се съобразява с Потребителите на сайта си и да спира банери и рекламни кампании, които се определят от аудиторията на сайта като дразнещи и/или вредни.

Чл. 20. Издателят се задължава да съхранява конфиденциално данните на своите потребители според Закона за защита на личните данни и да не ги предоставя на трети лица без изричното съгласие на Потребителите, изразено писмено.

Чл. 21. Kiselomliako.bg има право да събира и използва информация относно Потребителя, когато същият използва услугите, предмет на настоящите Общи условия. Информацията, чрез която Потребителят може да бъде идентифициран, може да включва име, рождена дата, лични интереси, пощенски адрес, постоянен адрес по местоживеене, e-mail адрес, професия, телефонен номер, както и всяка друга информация, която същият предоставя доброволно при ползване на услугите на Издателя.

Чл. 22. Съдържанието на Сайта не замества професионалната медицинска грижа, съвет, диагноза или лечение. Винаги се обръщайте към Вашия личен лекар или специалист по всички въпроси, свързани с Вашето здраве.

Чл. 23. Никога не пренебрегвайте предписанията на лекари специалисти и не отлагайте търсенето на медицинска помощ заради прочетена в нашия Сайт информация.

Чл. 24. Kiselomliako.bg не носи отговорност за вреди и щети, настъпили във връзка с публикувана на Сайта информация.

Чл. 25. Kiselomliako.bg не препоръчва и не потвърждава качествата на споменатите в Сайта продукти, лекарствa, здравни заведения, процедури, мнения и т.н.

Чл. 26. Kiselomliako.bg може да съдържа и здравна и медицинска информация на сексуална тематика. Ако намирате подобните материали за неприемливи, можете да не използвате Сайта.

Чл. 27. Kiselomliako.bg не носи отговорност за изразените мнения и изказвания, заключения и други на специалистите, отговарящи в онлайн консултацията, отговорността за които носи съответният специалист, отговорил в онлайн консултацията.


V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл. 28.

(1) Потребителят има право безплатно да ползва услугите, предоставяни от Сайта, за нетърговски цели.

(2) Потребителят има право на достъп в режим онлайн до услугите при спазване на условията и изискванията за достъп, определени от Kiselomliako.bg за всеки отделен вид услуга.

(3) Потребителят има право да разполага в режим upload в потребителския си профил мултимедийно съдържание, където това е позволено, върху което е носител на авторски права или е получил правото да го използва на валидно правно основание, включително правото да го сублицензира. В случай че потребителят желае друго мултимедийно съдържание да бъде достъпно от неговия профил, той разполага електронна препратка към съответния ресурс, при което ресурсът не се разполага на сървъра на Сайта.

(3) Правото на достъп на Потребителя не включва правото да се копират или възпроизвеждат информация, материали и ресурси, както и да използват обекти на интелектуална собственост, освен ако се касае за незначителен по обем информация, предназначена за лично ползване, при условие че не се увреждат неоправдано законните интереси на авторите или други носители на права на интелектуална собственост и в случай че копирането или възпроизвеждането се извършва с нетърговска цел.

(4) Всяко възпроизвеждане, разпространение, промяна, публичен показ и др. на част или на цялото съдържание на уеб сайта извън горната хипотеза е забранено и се преследва по предвидения от закона ред, освен ако е налице изрично съгласие на Kiselomliako.bg и/или неговите партньори за съответния вид използване.

(5) Всички елементи на сайта Kiselomliako.bg, включително дизайн, бази данни, текст, рисунки, графики, скици и друга информация или елементи, извън разположените от Потребителя, представляват обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права и са притежание на собственика на сайта.

(6) Всяко ползване, възпроизвеждане или промяна на Сайта, включително базите данни и материалите в него, са забранени без изричното разрешение на Kiselomliako.bg и се преследват по предвидения от закона ред.

VI. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 29. Всички спорове, породени от тези Общи условия или отнасящи се до тях, включително споровете, породени или отнасящи се до техните тълкувания, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в тях или приспособяването им към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от Арбитражния съд при Българската търговско-промишлена палата съобразно с неговия Правилник за дела, основани на арбитражни споразумения.

Чл.30. Настоящите Общи условия обвързват Потребителите на сайтовете на One Click Media Group от момента на отваряне на интернет страница на Издателя.

Чл.31. Kiselomliako.bg има правото да променя и допълва Общите условия във всеки един момент.

Чл. 32. Настоящите Общи условия влизат в сила от 2011 година